englishEnglish spanishSpanish arabicArabic polishPolish farsiFarsi russianRussian

آیا به شغل رانندگی اتوبوس علاقمند هستید؟

رانندگی اتوبوس ـ یک شغل با آینده خوب

شرکت های اتوبوسرانی هم اکنون و در چندین سال آینده به شمار فراوانی راننده جدید اتوبوس نیاز دارند، زیرا بسیاری از راننده ها به زودی بازنشسته خواهند شد. این باعث خواهد شد که به هزاران راننده جدید نیاز خواهد بود و رانندگان اتوبوس که به تازگی آموزش دیده اند می توانند هزاران فرصت شغلی موجود را درخواست کنند. درس رانندگی اتوبوس یک رشته جدید در دبیرستان است و می توان وارد این رشته درسی شد. پس از یک سال درس خواندن در برنامه وسائل نقلیه و ترابریfordons- och transportprogrammet دانش آموزان می توانند آموزش رانندگی اتوبوس را انتخاب کنند. این آموزش ویژه ای برای شغل اتوبوسرانی است.دانش آموزان افزون بر رانندگی و هدایت اتوبوس، گواهینامه رانندگی خودرو سواری و اتوبوس دریافت خواهند کرد و همچنین آموزش اجباری برای دریافت ”گواهینامه صلاحیت حرفه ای” YrkesKompetensBeviset (YKB)را هم خواهند گذراند. این آموزش بخش هائی مانند خدمات، رفع و رجوع درگیری و چیزهای دیگری که برای یک راننده خوب اتوبوس شدن مورد نیاز هست را نیز در بر دارد، زیرا شغل رانندگی اتوبوس در وهله نخست یک شغل خدماتی است.

دانستن این نکته نیز مفید است که دانش آموزان می توانند یک برنامه درسی با ۱۰۰ امتیاز درسی فوق العاده را نیز انتخاب کنند و به این ترتیب دارای شرایط بنیادی ورود به دانشگاه نیز بشوند. همه دانش آموزانی که در برنامه وسائل نقلیه و ترابری در هر دبیرستانی درس می خوانند از این امکان برخوردار هستند.

دانش آموزان پس از پایان آموزش دبیرستانی (با کارنامه قبولی و داشتن ۱۸ سال تمام)، می توانند بیدرنگ پشت فرمان بنشینند و شغل خود به عنوان راننده اتوبوس را آغاز کنند. این شغلی است که مورد نیاز است و شغلی است که نه تنها بر زندگی روزمره مردم اثر می نهد بلکه به طور کلی بر جامعه و محیط زیست ما نیز اثر می نهد. می توان گفت که این شغلی است با یک آینده خوب.

شرکت های اتوبوسرانی سوئد به شما نیاز دارند. انتخاب شما چیست؟

امکانات فراوان پیشرفت شغلی در این حرفه!

شما به عنوان راننده اتوبوس امکانات فراوانی دارید که در حرفه خود پیشرفت کنید، به ویژه شما که در برنامه درسی وسائل نقلیه و ترابری درس خوانده اید و ۱۰۰ امتیاز درسی فوق العاده را نیز انتخاب کرده اید، به این ترتیب دارای شرایط بنیادی ورود به دانشگاه نیز می شوید.

شغل سرپرست گروه، رئیس ترمینال اتوبوس، رئیس ترافیک، رئیس حوزه تجاری، مالک شرکت خود، سازمان دهنده سفر و مسئول آموزش تنها چند نمونه از یک رشته امکانات موجود پیشرفت شغلی هستند.

چندین راه برای راننده اتوبوس شدن وجود دارد. شما می توانید از این راه ها این آموزش را فرا بگیرید:

  • برنامه درسی وسائل نقلیه و ترابری در دبیرستان
  • نزد برخی کارفرماهای بزرگ
  • از راه اداره کاریابی
  • دبیرستان کمونی بزرگسالان (کم ووکس)
  • آموزشگاه رانندگی و در این صورت بایستی هزینه آموزش را خودتان بپردازید.

اگر شما زیر ۲۱ سال سن داشته باشید بایستی نخست به برنامه درسی وسائل نقلیه و ترابری در دبیرستان وارد شوید و سپس رشته ترابرای انسانی Persontransporterرا انتخاب کنید. این آموزش سه ساله است. در خلال این آموزش گواهینامه رانندگی خودرو سواری و اتوبوس را دریافت خواهید کرد. شما همچنین امکان خواهید داشت که ۱۰۰ امتیاز فوق العاده نیز درس بخوانید و به این ترتیب دارای شرایط بنیادی ورود به دانشگاه نیز خواهید شد تا اگر بخواهید بتوانید درس خود را ادامه دهید.

اگر شما ۲۱ سال تمام سن داشته باشید این امکان را دارید که در دبیرستان بزرگسالان کمونی (کم ووکس)درس راننده اتوبوسرانی را بخوانید. این آموزش بین ۱۵ و ۲۰ هفته به درازا می کشد و شما حق دریافت کمک هزینه تحصیلی را خواهید داشت. زمان آغاز این دوره های درسی، آموزشگاه هائی که چنین آموزشی را دائر می کنند پیوسته تغییر می کند. از اینرو آسان ترین راه آنست که با دبیرستان هائی که رشته ترابرای انسانیPersontransporterرا دارند تماس بگیرید.

اگر شما گواهینامه کلاس د Dیا به اصطلاح گواهینامه رانندگی اتوبوس را دارید می توانید با یکی از شرکت های اتوبوسرانی که اتوبوس های دبستان یا خطوط اتوبوسرانی را در منطقه ای که شما می خواهید اتوس برانید مدیریت می کنند تماس بگیرید و خدمات خودتان را به آنان عرضه کنید. اگر ”گواهینامه صلاحیت حرفه ای” YKBندارید بایستی یک دوره آموزشی تکمیلی را بگذرانید.

اگر بیش از ۲۴ سال سن داشته باشید و بخواهید راننده اتوبوس شوید نیز می توانید این راه ها را انتخاب کنید

برخی از شرکت های اتوبوسرانی خود دارای ”آموزشگاه اتوبوسرانی” هستند و در آنجا راننده اتوبوس برای خود آموزش می دهند. این در بین شرکت های بزرگ عادی تر است. در وبگاه این شرکت ها می توان برای چنین آموزش هائی ابراز علاقمندی یا نامنویسی کرد.

شما همچنین می توانید خودتان هزینه آموزش خود را بپردازید و یک راننده حرفه ای اتوبوس شوید. در این صورت بایستی به یک آموزشگاه رانندگی مراجعه کنید یا به طور خصوصی آموزش ببینید و گواهینامه رانندگی کلاس د Dبگیرید. سپس بایستی افزون بر گواهینامه رانندگی یک آموزش تکمیلی صلاحیت حرفه ای نزد یکی از آموزش دهندگان مورد تأیید هیئت مدیره ترابری Transportstyrelenنیز ببینید. اطلاعات بیشتر را درKörkortsportalenبخوانید.

آیا شما بیکار هستید؟ در پاره ای موارد ممکن است اداره کاریابی هزینه آموزش شما برای راننده اتوبوس شدن را بپردازد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با اداره کاریابی محل خودتان تماس بگیرید.